CANAL DE DENUNCIA

A. Introducció

L’objectiu d’aquesta política és establir el sistema per a la gestió de denúncies que permeti identificar conductes irregulars en Fundació Cassià Just. A més, permetrà identificar àrees de millora en la seva gestió interna.
Per a això, s’habilitaran canals per a l’enviament de les denúncies que podran utilitzar tots els grups d’interès: empleades i empleats, voluntaries/is, donants, beneficiaries/is , proveïdors, etc. de la Fundació Cassià Just.
Es considera que una denúncia implica manifestar l’estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme per Fundació Cassià Just.

B. Principis

Accessibilitat: el canal de comunicació serà clar i de fàcil accés, a través d’un correu electrònic establert amb aquesta finalitat i que serà públic a través de la pàgina web de Fundació Cassià Just.

Transparència: aquesta política serà pública, així com el correu electrònic establert com a mitjà de comunicació. S’informarà a les empleades i empleats i grups d’interès de l’existència d’aquest canal de denúncies.

Bona fe: les denúncies es podran realitzar de manera anònima. No obstant això, per a poder realitzar un seguiment adequat, se sol·licitarà informació per a contactar amb la o el denunciant, sent decisió de la o del denunciant proporcionar-la o realitzar la denúncia de forma anónima.en el cas que la denúncia no sigui anònima, la Fundació Cassià Just. es compromet a no prendre cap mesura disciplinària ni acció legal contra l’emissorao emissor d’una denúncia de bona fe.
La Fundació Cassià Just es reserva el dret d’emprendre accions legals o disciplinàries contra qualsevol empleada o empleat o membre de patronat de la Fundació que prengui una represàlia contra l’emissor d’una denúncia de bona fe.

Confidencialitat: a identitat de la persona que realitzi la comunicació tindrà la consideració d’informació confidencial i no podrà ser comunicada sense el seu consentiment. No obstant això, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitats tant a les autoritats administratives com a les judicials sempre que fossin requerits com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l’objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Objectivitat i imparcialitat: una vegada rebuda una denúncia, es garantirà el dret a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d’innocència de les persones objecte d’aquesta.
El Patronat nomenarà a un o diversos patrons persones físiques encarregats de la gestió de les denúncies que delegaran en altres patrons en el cas que alguna de les denúncies rebudes pugui suposar un conflicte d’interès. Les o els membres de la Fundació designats ostentaran un càrrec diferent al de President o Tresorer de la Fundació.

Eficiència: la tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà com més aviat millor. No obstant això,
la Fundació es reserva el dret a no emetre una resposta en els següents casos:

a. Sol·licituds de dades de caràcter confidencial: en el cas de dades regulades per lleis o que afectin acords privats que exigeixen la protecció de les persones i de les institucions involucrades.

b. Sol·licituds malicioses que vulnerin clarament el criteri de bona fe per ser irrespectuoses pel seu contingut o la seva forma. Quan hi hagi raons o indicis que la comunicació s’ha presentat de mala fe, es desestimarà el seu seguiment i s’informarà l’emissor dels motius de la desestimació. La Fundació Cassià Just es reserva llavors el dret a prendre mesures disciplinàries o d’una altra índole.

C. Procediment

Accés:
La Fundació Cassià Just habilitarà un correu electrònic, visible en la pàgina web, per a la recepció de denúncies.
A aquest correu electrònic tindran accés exclusivament l’o les persones designades pel Patronat per a la gestió de les denúncies, que es comprometen a tractar de manera confidencial la informació rebuda.

Gestió de la informació:
Es realitzarà un registre amb les denúncies rebudes en el qual figuri el codi assignat a la denúncia, la data de recepció, la informació continguda i la data de resposta així com qualsevol seguiment posterior.

Anàlisi i resolució:

a- La o les persones designades pel Patronat per a la gestió de les denúncies reben els correus electrònics i envien aquelles sol·licituds d’informació o altres qüestions que no siguin denúncies al departament d’administració de la Fundació Cassià Just.

b. En el cas de les denúncies:

– Las persones designades pel Patronat s’encarregaran de dur a terme la recerca sobre la denúncia rebuda, per al que podran entrevistar a quantes persones considerin de rellevància per a prendre una decisió objectiva.
– El tràmit de recerca inclourà sempre una entrevista privada amb la persona suposadament responsable de la conducta denunciada.
– Una vegada duta a terme la recerca, es realitzarà un breu informe sobre les conclusions. Aquest informe es posarà en coneixement del Patronat, de la Direcció General de la Fundació i de la persona que va realitzar la denúncia en el cas que aquesta no hagués estat anònima.
– Una vegada realitzat aquest informe, es podran imposar les mesures disciplinàries o sancions adequades. En els casos que siguin constitutius de delicte, es posarà en coneixement de les autoritats.
– La tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà com més aviat millor, establint un termini màxim de 30 dies per a donar resposta a aquestes. Si per alguna raó no es pogués enviar resposta en aquest termini, s’informarà l’interessat que la seva sol·licitud està en curs i se li oferirà un nou termini.

FORMULARI DE CONTACTE