Política de Privacitat

 

La Política de Privacitat té per finalitat descriure com tractem la informació dels usuaris que accedeixen a la nostre Web (www.cuinajusta.com).

Com a usuari vostè podrà accedir i navegar a través de la mateixa sense necessitat d’identificar-se, no obstant això, la petició de certs productes i/o serveis podrà estar subjecte al fet que vostè es registri prèviament.

El nostre objectiu és disposar únicament de les dades que vostè ens vulgui facilitar i els estrictament necessaris per poder oferir els productes i/o serveis sol·licitats a FUNDACIÓ CASSIÀ JUST o a empreses del seu grup i/o poder-li remetre l’ informació relacionada amb l’objecte social de l’entitat en temes que puguin ser del seu interès, de manera que vostè conegui en tot moment la finalitat per la qual recaptem les seves dades.

En compliment del RGPD (Reglament General de Protecció de dades) i la Llei Orgànica Espanyola 3/2018, l’informem que les seves dades personals formen part d’un fitxer el qual és responsable FUNDACIÓ CASSIÀ JUST.

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de FUNDACIÓ CASSIÀ JUST, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició de usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

L’accés i navegació per aquesta web és gratuït.

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

D’altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessaris per a la sol·licitud dels nostres productes i/o serveis. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys i/o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a la FUNDACIÓ CASSIÀ JUST com a tercers.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consumo massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓ CASSIÀ JUST presta el servei, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de FUNDACIÓ CASSIÀ JUST o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment FUNDACIÓ CASSIÀ JUST no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST  no hi es responsable de l’ informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de FUNDACIO CASSIA JUST o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats. Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el Lloc Web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. La FUNDACIÓ CASSIÀ JUST es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de FUNDACIO CASSIÀ JUST per l’ utilització del web.

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part FUNDACIÓ CASSIÀ JUST esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

L’ usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra FUNDACIÓ CASSIÀ JUST basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a FUNDACIÓ CASSIÀ JUST amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de FUNDACIÓ CASSIÀ JUST per el funcionament del web.

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a FUNDACIÓ CASSIÀ JUST.

Responsabilitat de FUNDACIÓ CASSIÀ JUST per enllaços des del web

La FUNDACIÓ CASSIÀ JUST posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç com a links o banners, entre uns i altres, amb la finalitat de facilitar als Usuaris la cerca i/o accés a la informació disponible a Internet i especialment, sobre els nostres productes i/o serveis que oferim.

La incorporació d’un enllaç a la Web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d’utilitzar-los serà sempre responsabilitat de l’usuari. En conseqüència, FUNDACIÓ CASSIÀ JUST exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels serveis prestats per tercers a través de la nostre Web.

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST tracta dades mitjançant Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagran Linkedin, Youtube) amb la finalitat d’oferir informació i mantenir la comunicació amb l’Usuari. Aquest tractament d’informació es farà respectant els límits que preveu cada xarxa social respecte dels perfils professionals.

L’informació facilitada per FUNDACIÓ CASSIÀ JUST en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa i no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i la Llei Orgànica Espanyola 3/2018, FUNDACIÓ CASSIÀ JUST informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de FUNDACIÓ CASSIÀ JUST i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que FUNDACIÓ CASSIÀ JUST ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: FUNDACIÓ CASSIÀ JUST Carretera de Santa Creu de Calafell, 106 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Correu electrònic:rgpd@cuinajusta.com

 1. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 1. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, FUNDACIÓ CASSIÀ JUST conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’ interès mutu i el consentiment de l’usuari.

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a FUNDACIÓ CASSIÀ JUST en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de FUNDACIÓ CASSIÀ JUST que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de FUNDACIÓ CASSIÀ JUST poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de FUNDACIÓ CASSIÀ JUST han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic rgpd@cuinajusta.com acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 1. Quina és la Política d’ emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 1. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexió VPN i protocol SSL

 1. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 1. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 1. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, FUNDACIÓ CASSIÀ JUST ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta  Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades rgpd@cuinajusta.com

En cas que FUNDACIÓ CASSIÀ JUST identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

 

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, FUNDACIÓ CASSIÀ JUST a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya FUNDACIÓ CASSIÀ JUST i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.